Evästeet

Tämä si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet ovat pie­niä tie­dos­to­ja, jot­ka tal­len­tu­vat si­vus­ton käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le. Täl­lä si­vus­tol­la eväs­tei­tä käy­te­tään si­vun tek­ni­sen toi­min­nal­li­suu­den to­teut­ta­mi­seen sekä si­vus­ton lii­ken­teen seu­raa­mi­seen eri­lai­sia luo­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta käyt­täen. Voit es­tää eväs­tei­den käy­tön se­lai­me­si ase­tuk­sis­ta, mut­ta täl­löin joi­den­kin si­vus­to­jen toi­min­nal­li­suus saat­taa kär­siä.

Li­sä­tie­to­ja:
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html